Ochrana osobných údajov v spoločnosti NETBIS s.r.o.


Za účelom uzavretia a plnenia zmluvy medzi zákazníkom (dotknutá osoba) a NETBIS s.r.o. spracúva osobné údaje zákazníka

Účel spracovania osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa inštalácie alebo dodávky, telefónne číslo, e-mail je spracovanie objednávky, cenovej ponuky a návrhu zmluvy. Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Účelom spracovania osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu a adresa inštalácie, telefónne číslo, e-mail je uzavretie a plnenie, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba

Účelom spracúvania osobných údajov: telefónne číslo, e-mail je komunikácia pri plnení zmluvy, súhlas dotknutej osoby. Príjemcom osobných údajov sú sprostredkovatelia, ktorí poskytujú služby v oblasti účtovníctva NETBIS s.r.o. nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Doba uchovávania osobných údajov:
– do uzavretia zmluvy alebo odstúpenia od objednávky
– 10 rokov od zániku zmluvy
– do ukončenia zmluvného vzťahu

Dotknutá osoba má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov, taktiež má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania
– poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy; zákazník (dotknutá osoba) údaje nie je povinná poskytnúť; ak údaje neposkytne, objednávka nebude spracovaná
– poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, zákazník (dotknutá osoba) údaje nie je povinná poskytnúť; ak údaje neposkytne, zmluva nebude uzavretá
– poskytovanie telefónneho čísla, e-mailu nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, e-mail nie ste povinný poskytnúť, ak telefónne číslo, e-mail neposkytnete, nebudeme komunikovať telefonicky a e-mailom

NETBIS s.r.o. nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania